پروژه ساختمان مسکونی

۰۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۲۱ ۴

کارفرما :جناب آقای مشایخیان و شرکاء

موقعیت پروژه : منطقه ۱۳

مجری پروژه :گروه مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب ( ماکان ابنیه مهر)

پروژه ساختمان مسکونی
پروژه ساختمان مسکونی
پروژه ساختمان مسکونی
پروژه ساختمان مسکونی
پروژه ساختمان مسکونی