پروژه ساختمان مسکونی اندیشه

۰۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۲۳ ۴

موقعیت پروژه: شهرک اندیشه

کارفرمای پروژه: آقای حامد احسان

کاربری پروژه : مسکونی 10000 متر مربع

ناظر پروژه : گروه مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب

پروژه ساختمان مسکونی اندیشه
پروژه ساختمان مسکونی اندیشه
پروژه ساختمان مسکونی اندیشه
پروژه ساختمان مسکونی اندیشه
پروژه ساختمان مسکونی اندیشه