سازه

روش‌های طراحی سازه

روش‌های طراحی سازه

منظور از طراحی سازه تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات قطعات آن به نحوی است که سه هدف اصلی تعیین شده در بندهای تامین شوند.

ادامه مطلب