نظارت عالیه بر پروژه‌ها

نظارت عالیه بر پروژه‌ها

وظایف مهندس ناظر ساختمان در عین ساده بودن دارای مسئولیت‌ها و عواقب بسیاری است،که مهندسان ناظر عمدتاً از این مسئولیت بی‌خبر بوده و خود را در معرض مسئولیت‌های اداری و حقوقی و انتظامی قرارمی دهند. وظیفه مهندس ناظر فقط نظارت بر اجرای بنای در حال احداث نبوده و شرح وظایف و مسئولیت‌های بسیاری را دانسته یا ندانسته برعهده‌گرفته‌اند.

گروه مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب با استفاده از مهندسین ناظر خبره، نظارت عالیه بر روند پیشرفت پروژه های شما را بر عهده می گیرد و این اطمینان را به کارفرمایان محترم می دهد که تمامی مراحل اجرای سازه مطابق با ضوابط نظام مهندسی بوده است.